تبلیغات
صنعت فولاد - آمار تولید فولاد خام ایران
عملکرد تولید فولاد خام بخش دولتی طی سال 1388
(منبع: سایت ایمیدرو)

 نام واحد
 میزان تولید فولاد خام (واحد: هزار تن در سال)
 ذوب آهن اصفهان 2180
 گروه ملی صنعتی فولاد ایران 244
 فولاد آلیاژی ایران 248
 فولاد خراسان 526
 فولاد خوزستان
 2565
 فولاد مبارکه
 4323
 سبا فولاد مبارکه
 582
 جمع کل
 10668